ביטוח אגודות שיתופיות, קיבוצים ומושבים

ביטוח אגודות שיתופיות, קיבוצים ומושבים

יתרון הותק וההיכרות עם התחום החקלאי שנים ארוכות ורבות והניסיון האישי של שמעון כחקלאי בעל משק המתגורר מזה 40 שנה במושב,
מאפשרים לנו להעניק מענה מקצועי ומקיף למושבים, קיבוצים ואגודות שיתופיות-
בהתאם לאופי היישוב, הרכב הרכוש המשותף והענפים המשותפים (כמו מטעים, לולים, רפתות וכד').

הפוליסה תכלול
חבויות כלפי צד ג'
חבות מעבידים כלפי עובדים המועסקים על ידי היישוב
ביטוח ציוד חקלאי השייך למשקי היישוב
נכסים מסחריים
ועוד רכיבים נדרשים על ידי היישוב.

ביטוח דירקטורים / נושאי משרה

כל אדם שמקבל על עצמו להיות חבר ועד או בעל תפקיד במושב/ קיבוץ,
חושף עצמו לתביעה אישית כנגדו ועלול להיתבע ולשלם עבור הפסדים שנגרמו למושב ולחבריו כתוצאה מקבלת החלטות שגוייה, הפעלת שיקול דעת לקוי,
חריגה מסמכות החלטה ומיומנות כישורים לקויה לניהול תקין של היישוב.
התביעה עלולה להיות מוגשת על ידי גופים שונים, בנקים, חברי מושב, רשויות שונות וכדומה.
ביטוח נושאי משרה מגן על חברי הועד ובעלי התפקידים השונים.
בקרות מקרה ביטוח, תיכנס חברת הביטוח לנעליו של נושא המשרה ותשלם את סכום התביעה כנגדו,
לרבות הוצאות משפטיות הכרוכות בטיפול בתביעה.